Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Printēt | Lejupielādēt kā PDF

Ņemot vērā faktu, ka:

(I)  SIA Raben Latvia apliecina, ka tas ir uzņēmums, kas profesionāli un peļņas dēļ nodarbojas ar preču un preču sūtījumu pārvadājumu organizēšanas ar autotransportu un citu ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanu,

(II)  SIA Raben Latvia apliecina, ka tam ir spēkā esošas visas nepieciešamās apdrošināšanas, lai pienācīgi izpildītu pasūtījumu un minimizētu gan savus, gan, galvenokārt, Pasūtītāja iespējamos riskus,

(III)  SIA Raben Latvia tiesības un pienākumi sakarā ar jebkuru darījumu tiks noteikti saskaņā ar Konvenciju par Starptautisko Auto Pārvadājumu Līgumu (CMR Konvencija) un ar Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas LAFF Ģenerālajiem Noteikumiem, kas atbilst Ziemeļvalstu Kravas Ekspeditoru Asociācijas noteikumiem NSAB, pēdējo redakciju (kompensācijas ierobežojums SDR 8.33 par 1 kg).

Puses vienojās par šādiem transportēšanas noteikumiem un nosacījumiem:

1.  Pasūtītājs pasūta, bet SIA Raben Latvia uzņemas par samaksu organizēt un realizēt transporta pakalpojumus attiecībā uz Pasūtītāja preču sūtījumiem, turpmāk tekstā – Sūtījumi.

2.  SIA Raben Latvia sniegto pakalpojumu apjoms ietver sevī:

     2.1  Sūtījumu pārvadājuma organizēšanas pakalpojuma izpildi, saskaņā ar Pasūtītāja izdarīto Pasūtījumu.

     2.2  Sūtījumu pārkraušanu uz citiem transporta līdzekļiem, ja tas ir nepieciešams pareizai un pienācīgai pasūtījuma izpildei,

     2.3  Sūtījumu uzglabāšanu SIA Raben Latvia noliktavā, ja tas ir nepieciešams pareizai un pienācīgai pasūtījuma izpildei,

     2.4  Atbilstošās kravnesības un veida, t. sk. pārvadājamo preču īpašībām atbilstošo transportlīdzekļu nodrošināšana Sūtījumu iekraušanai, saskaņā ar Pasūtītāja Pasūtījumā norādīto specifikāciju.

3.  SIA Raben Latvia ir tiesības uzticēt atsevišķu darbību izpildi trešajām personām, kuras ir profesionāli attiecīgo pakalpojumu sniedzēji, un kurām ir piešķirtas likumā noteiktas koncesijas, licences, atļaujas un citi administratīvie pilnvarojumi, ja tas tiek prasīts šo darbību veikšanai.

4.  SIA Raben Latvia ir tiesības izvēlēties Sūtījumu uzglabāšanas, transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un saglabāšanas veidus.

5.  SIA Raben Latvia ir tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja Sūtījums satur preces, kuru pārvadāšana ir aizliegta likumā, konvencijās vai starptautisko līgumu, kuru dalībvalsts ir Latvija, vai jebkura cita valsts pārvadājuma maršrutā, vai arī citu būtisku iemeslu dēļ (piemēram, tiek ierosināta Pasūtītāja maksātnespēja u.c.).

6.  SIA Raben Latvia nepieņem pārvadāšanai preces no sekojoša saraksta:

     6.1.  Stratēģiskas nozīmes preču grupas (bruņojums, ieroči, munīcija);

     6.2.  Bīstamo kravu (ADR) klases:

  • klase 1 – sprāgstvielas un to izstrādājumi (piem., melns pulveris). 1.4.S. atļauta tikai pēc attiecīgās atļaujas saņemšanas no SIA „Raben Latvia” filiāles vadītājas;
  • klase 2 – indīgās gāzes (klase 2.3.) un uzliesmojošas gāzes konteineros virs 500 ml tilpuma;
  • klase 3 – viegli uzliesmojoši šķidrumi (klasifikācijas kods D);
  • klase 4.1. – citas, viegli uzliesmojošas vielas (D vai DT), pašreaģējošas vielas A,B,C (SR1) tips un stabilizētas sprāgstvielas; kā arī preces, kuru transportēšanai nepieciešama speciāla regulējama temperatūra (SR2)
  • klase 4.2. – pašuzliesmojošas vielas
  • klase 5.2. – organiskie peroksīdi, A,B,C (P1) tips, kā arī preces, kuru transportēšanai nepieciešama speciāla regulējama temperatūra (P2);
  • klase 6 – indīgas un infekciozas vielas;
  • klase 7 – radioaktīvie materiāli.

     6.3.  Beramās kravas;

     6.4.  Negabarīta kravas;

     6.5.  Personīgās mantas;

     6.6.  Stipros alkoholiskos dzērienus;

     6.7.  Preces kuru transportēšanai nepieciešams speciāls temperatūras režīms, izmantojot standarta Raben Group tīklu;

     6.8.  Mākslas priekšmetus;

     6.9.  Dārgakmeņus un rotaslietas;

     6.10.  Dārgmetālus;

     6.11.  Dzīvniekus;

     6.12.  Vērtspapīrus;

     6.13.  Cilvēku mirstīgās atliekas;

     6.14.  Pasta sūtījumus;  

7.  Ja Pasūtītājs transportēs preces, aprakstītas šo noteikumu 5. un 6. punktos, iepriekš par to nebrīdinot SIA Raben Latvia darbiniekus, tad SIA Raben Latvia nenes atbildību par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumu, ko varētu izraisīt šāda Pasūtītāja rīcība. Turklāt Pasūtītājam ir jāsedz visi materiālie zaudējumi un kaitējumi kas var tikt nodarīti citiem Sūtījumiem, Raben Group īpašumam, (t.sk. arī īrētajam) kā arī visi sodi, kādi var tikt uzlikti Raben Group saistībā ar šādu preču transportēšanu.

8. Gadījumos, kad klients, nosūtītājs vai saņēmējs personīgi piegādā vai paņem sūtījumu no Raben termināla, Raben darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt personas, kura piegādā vai paņem sūtījumu, identitāte. Personai ir jābūt līdzi personas apliecinošiem dokumentiem (pasei vai ID kartei) un Pilnvarai, kura apliecina, ka konkrētai personai ir tiesības rīkoties ar sūtījumu. Var tikt pieprasīta pases vai ID kartes fotokopija saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

9. Raben darbiniekiem, saskaņojot ar sūtījuma īpašnieku, ir tiesības pārbaudīt sūtījuma saturu, ja ir radušās aizdomas, ka sūtījumā var atrasties preces, kuru izvešana vai ievešana ir aizliegta ar likumu un/vai to izvešanai vai ievešanai ir nepieciešamas speciālas atļaujas, kā arī nelegāli ievestas preces un preces, kuras ir plānots nelegāli izvest ( kontrabanda ). Gadījumos, ja sūtījuma īpašnieks neļauj Raben darbiniekiem pārbaudīt šādu sūtījumu saturu, tālāka sūtījuma transportēšana tiek pārtraukta un par šādiem gadījumiem tiek ziņots Kontrabandas apkarošanas institūcijām.

10.  Negaidot norādījumus no Pasūtītāja, SIA Raben Latvia ir tiesības tiesību aktos noteiktajā kārtībā rīkoties (ieskaitot bez tiesas starpniecības pārdot vai iznīcināt, vai nodot trešajām personām Pasūtītāja vārdā) ar Sūtījumiem, ja pēc Sūtījumu nonākšanas SIA Raben Latvia turējumā Pasūtītājam ir nodoti 2 (divi) rakstveida pieprasījumi par tālāko rīcību ar Sūtījumiem no Pasūtītāja (intervāls starp paziņojumiem ir 7 (septiņas) kalendārās dienas) un nav saņemti rakstveida norādījumi no Pasūtītāja.

11.  SIA Raben Latvia neatbild par sekām, kuras radušās Pasūtītājam, ja Pasūtītāja sniegtās vai nesniegtās informācijas dēļ Sūtījumi ir aizturēti, konfiscēti, vai arestēti no Muitas iestāžu vai citu valsts un tiesu institūciju puses. SIA Raben Latvia neatbild par Muitas iestāžu rīcību attiecībā uz Pasūtītāja Sūtījumiem.

12.  Pēc pieprasījuma ir iespējama Sūtījumu papildus apdrošināšana starptautiskajiem pārvedumiem. Šajā nolūkā, lūdzu, sazinieties ar SIA „Raben Latvia” klientu apkalpošanas nodaļu.

 

Pasūtītāja pienākumi un tiesības

1.  Pasūtītājam ir pienākums veikt transporta pasūtījumus atsevišķu pasūtījumu veidā, vai saskaņā ar iepriekš rakstiski saskaņotu grafiku.

2.  Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Sūtījuma saņemšanas un nodošanas iespējas saskaņā ar konkrēto Pasūtījumu.

3.  Pasūtītāja pienākums ir nekavējoties sniegt patsātvīgi un pēc SIA „Raben Latvia” pieprasījuma visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešamai attiecīgā pakalpojuma izpildes nodrošināšanai.

4.  Pasūtītāja pienākums ir veikt maksājumu noteikumos noteiktajos termiņos par visiem, saskaņā ar šiem noteikumiem, saņemtajiem pakalpojumiem.

5.  Pasūtītājs var ieniegt pretenzijas SIA Raben Latvia par sniegtajiem pakalpojumiem. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Pasūtītāju no saistības apmaksāt SIA Raben Latvia sniegtos pakalpojumus. Pretenzijas izskatīšanas pamatojums ir sekojošu dokumentu iesniegšana:

      5.1.  Transporta pasūtījuma un/vai pavadzīmes (CMR), ja tāda ir, oriģināls,

      5.2.  Dokuments, kurš pamato Sūtījuma vērtību (rēķins),

      5.3.  Rakstiska pretenzija, ar precīzu zaudējumu aprēķinu,

      5.4.  Jebkuri citi dokumenti, kas apliecina vai pamato konkrēto pretenziju.

 

Maksājumi

1.  Maksa par pakalpojumiem tiks noteikta saskaņā ar iepriekš izstrādātu cenu piedāvājumu. Ja cenu piedāvājumā noteiktās cenas tiks norādītas citā valūtā, to pārskaitīšana uz Latvijas latiem (LVL) notiks saskaņā ar rēķina izrakstīšanas dienā spēkā esošo oficiālo Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu.

2.  Maksa par sūtījumu transportēšanu tiek aprēķināta pamatojoties uz sekojošiem parametriem:

  • līdz 4 eiropalešu (1.20 x 0.80 x ....) vietām (1.6 Ldm) – pamatojoties uz lielāko no diviem parametriem (Sūtījuma reālais brutto svars vai apjomsvars m3)
  • virs 4 eiropalešu (1.20 x 0.80 x ....) vietām (1.61 Ldm) – pamatojoties uz lielāko no trijiem parametriem (reālais brutto svars, apjomsvars m3 vai kraušanas metri Ldm)

          1m3 – 250 kg

          1 Ldm – 1250 kg

3.  SIA Raben Latvia ir tiesības mainīt cenu, ja mainās Sūtījuma reālie parametri (brutto svars, apjomsvars m3 un kraušanas metri Ldm).

4.  Puses vienojas, ka SIA Raben Latvia izrakstīto rēķinu apmaksas termiņš ir 7 (septiņas) dienas, ja nav noslēgts līgums par transporta pakalpojumiem vai 14 (četrpadsmit) dienas, ja ir noslēgts līgums par transporta pakalpojumiem, no attiecīgā rēķina izrakstīšanas dienas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad attiecīgais maksājums ienāk Ekspeditora norādītajā bankas kontā.

5.  Jebkura veida pretenzijas saistībā ar izrakstītajiem rēķiniem tiek pieņemtas izskatīšanai 10 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Pretenzijas tiek pieņemtas tikai rakstiskā veidā izmantojot Latvijas Pasta vai cita kurjerdienesta pakalpojumus. Ja šāda veida pretenzijas netiek iesniegtas minētajā termiņā, tad Pasūtītājs piekrīt izrakstītajiem rēķiniem un Pasūtītājam ir pienākumus izrakstītos rēķinus apmaksāt līgumā noteiktajā termiņā. 

6.  Pasūtītājs papildus maksā līgumsodu 0.5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās rēķina summas par katru dienu visā nokavējuma perioda laikā. Kavējuma periods sākas ar dienu, kad ir beidzies rēķinā norādītais maksājuma termiņš. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt rēķina apmaksu.

7.  SIA Raben Latvia patur tiesības veikt pakalpojumu izcenojumu, kuras norādītas Cenu lapā, izmaiņas balstoties uz konkrētiem faktoriem, kas ir ietekmējuši konkrētos izcenojumus (t.sk., bet ne tikai, ceļa nodokļa ieviešanas gadījumos valstīs caur kurām iet pārvadājuma maršruts).

8.  SIA Raben Latvia ir pienākums informēt Pasūtītāju par Cenu lapas izmaiņām, ne vēlāk par 15 (piecpadsmit) dienām pirms jaunās Cenu lapas stāšanās spēkā.

9.  SIA Raben Latvia ir tiesības izmantot aizturējuma tiesības attiecībā uz SIA Raben Latvia vai apakšuzņēmēja glabājumā esošajiem Pasūtītāja Sūtījumiem un dokumentiem līdz pilnīgai saistību nokārtošanai (piemēram, rēķinu pilnīgai apmaksai) no Pasūtītāja puses.

 

Komercnoslēpums

1.  Pušu (SIA Raben Latvia un Pasūtītāja) pienākums ir paturēt komercnoslēpumā visas ziņas, informāciju, datus utt., par katru no Pusēm, to darbiniekiem un sadarbības partneriem, klientiem, sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām precēm, kas Pusēm kļuva zināmas sadarbības laikā. Vienīgais izņēmums ir šo ziņu sniegšana kompetentajām iestādēm, saskaņā ar likumu.

 

Pārējie noteikumi

1.  Attiecībā uz visiem Sūtījumu transportēšanas jautājumiem, kuri nav atrunāti šajos Noteikumos, ir spēkā CMR Konvencijas prasības, bet, attiecībā uz citiem pakalpojumiem (t. sk., bet ne tikai ekspedīcijas un uzglabāšanas pakalpojumu) ir spēkā Latvijas Nacionālās Kravas Ekspeditoru Asociācijas „LAFF” Ģenerālie Noteikumi.

Ja ir kādi jautājumi, lūdzu sazinieties ar Raben Latvia SIA Klientu apkalpošanas speciālistiem +371 6 738 29 11, +371 6 738 85 88 vai latvia.info@raben-group.com